Pediatria pre prax 1/2018

Viac života, menej bolesti. Ako pomôcť rodičom, ktorí vedia, že prežijú svoje dieťa (praktické rady pre lekárov)

Mgr. Lucia Kralovičová, Hana Kolibiarová, MSW, MUDr. Mária Jasenková

V pediatrickej praxi sa stretávame aj so situáciami, keď ochorenie dieťaťa nemôžeme vyliečiť a prognóza je fatálna. Ak dieťa trpí život limitujúcim alebo ohrozujúcim ochorením, je táto situácia mimoriadne náročná a bolestná pre celú rodinu a nie je ľahká ani pre ošetrujúcich pediatrov v ambulanciách či na detských oddeleniach a klinikách. Na Slovensku v roku 2016 zomrelo 491 detí (70 % v dôsledku úrazov a akútnych chorôb, 30 % na život limitujúce ochorenie). Po úmrtí jedného dieťaťa smúti priemerne 5 – 6 ľudí. V roku 2016 tak bolo stratou dieťaťa na Slovensku zasiahnutých 2 450 ľudí. Zahraničné štúdie uvádzajú, že 20 % ľudí smúti komplikovane (6). Komplikované smútenie sa nezlepší bez profesionálnej pomoci. Smútková terapia a poradenstvo ako súčasť paliatívnej starostlivosti sú preto nenahraditeľné.

Kľúčové slová: smrť dieťaťa, nevyliečiteľná choroba, smútenie, komplikované smútenie, Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK, n. o.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

More life less pain. How to help parents when their child is dying? (Recommendations for physicians)

In paediatric practice, we encounter situations when the child illness is incurable and the prognosis is fatal. Care about children with life-limiting/threatening diseases is extremely challenging for the family and healthcare professionals. In Slovakia 491 children died during the year 2016 (70 % from acute conditions and injuries, 30 % from life-limiting/life-threatening diseases). We have 5-6 bereaved people for every loss. 2450 people were affected by the loss of a child in Slovakia during the year 2016. According to studies, up to 20 %
of bereaved people can have a complicated process of grief (6). Complicated grief does not improve without professional help. Grief therapy and counselling as part of palliative care is therefore paramount.

Keywords: grief, complicated grief, Centrum of Grief Therapy PLAMIENOK, n. o.