Pediatria pre prax 2/2021

Udržiavacia intravenózna tekutinová liečba u detí

MUDr. Kristína Kubejová, PhD., MUDr. Gabriel Koľvek, PhD., MUDr. Juliana Ferenczová, PhD., doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Súčasný patofyziologický pohľad považuje za príčinu euvolemickej hyponatriémie nadbytok čistej vody, ktorú organizmus nedokáže vylúčiť. V pediatrickej praxi sa donedávna štandardne používali hypotonické infúzne roztoky. U hospitalizovaných detí, predovšetkým u pacientov v pooperačnom období, je infúzna liečba hypotonickými roztokmi v dôsledku neprimerane zvýšenej sekrécie antidiuretického hormónu (ADH) asociovaná s vysokým rizikom rozvoja iatrogénnej hyponatriémie. Táto skutočnosť viedla k zásadnej zmene odporúčaní pre intravenóznu tekutinovú liečbu u detí, ktoré preferujú podávanie izotonických roztokov.

Kľúčové slová: izotonický roztok, antidiuretický hormón (ADH), hyponatriémia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Maintenance intravenous solutions in children

Current pathophysiological perspective considers euvolemic hyponatremia to be caused by excess of pure water which cannot be eliminated by the organism. In clinical practice, the administration of hypotonic solutions to children has become a routine standard. In hospitalized children, especially in patients after surgery, infusion of hypotonic solutions is (due to inappropriately increased secretion of antidiuretic hormone; ADH) associated with a high risk of development of iatrogenic hyponatremia. This has led to a fundamental change in the recommendations for maintenance intravenous solutions in children, which currently prefer administration of isotonic fluids.

Keywords: isotonic solution, antidiuretic hormone (ADH), hyponatremia