Pediatria pre prax 4/2016

Telesné a emocionálne symptómy u detí v zármutku. Volanie o pomoc

Mgr. Daniela Bachoríková

Opakované telesné ťažkosti a zmeny správania u detí po strate blízkej osoby, ako napr. opakované respiračné infekcie, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, nevysvetliteľné bolesti hlavy a brucha, plačlivosť, agresivita, utiahnutosť a odmietanie kontaktu s vrstovníkmi môžu byť prejavmi zármutku a napovedať, že dieťa potrebuje aj pomoc psychológa/poradcu špecializovaného na pomoc v procese smútenia. V rokoch 2011 – 2015 väčšina rodín s dieťaťom po strate blízkej osoby a rodín po strate dieťaťa, ktoré kontaktovali Poradenské centrum PLAMIENOK, n. o., požiadala o individuálne stretnutia. Časť rodín požiadala o pomoc, keď symptómy smútenia po strate boli výrazné. U časti rodín mali návštevy centra viac preventívny charakter. Najviac detí bolo vo veku 8 až 12 rokov a väčšina detí prišla o svojho rodiča. Najčastejšou príčinou úmrtí v rodinách, ktoré centrum navštívili, bola onkologická diagnóza.

Kľúčové slová: smútiace dieťa, strata, fyzické a emocionálne symptómy, patologické smútenie, smútková terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Physical and emotional symptoms in bereaved children. A call for help

Physical, emotional and behavioral symptoms in bereaved children after the loss of loved one (e.g. respiratory infections, feeding disorders, sleep disturbances, abdominal pain, headaches, aggressive behavior, excessive crying, refusal of the contact with peers and adults) could be signs of deep grief and a signal that a bereaved child needs professional psychological help from grief therapist and counselor. Majority of families with children after the loss of loved person and families after the loss of a child that asked for professional help in PLAMIENOK Grief Centre in 2011-2015 asked for individual sessions. Families asked for help because of significant grief symptoms that their children or themselves suffered as well as for prevention when these symptoms were mild. Majority of children who attended the centre was from 8 to 12 years old, most children lost their parent. Most frequent cause of the death was cancer disease.

Keywords: grieving child, loss, physical and emotional symptoms, pathological grief, grief therapy