Pediatria pre prax 4/2013

Ťažká astma v detskom veku

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Pacienti s ťažkou astmou predstavujú po stránke klinickej, fyziologickej i biologickej rôznorodú skupinu. Približne polovica detí, ktoré sú odoslané na vyšetrenie z dôvodu ťažkej astmy má skutočne astmu rezistentnú na liečbu. V ostatných prípadoch, keď hovoríme o ťažko liečiteľnej astme, bývajú dôvodom pretrvávania symptómov viaceré vonkajšie príčiny: nedodržiavanie liečebného režimu, zlá inhalačná technika, pretrvávanie environmentálnych spúšťacích faktorov alebo prítomnosť pridružených ochorení. V porovnaní s dospelými majú deti s ťažkou astmou častejšie atopickú formu astmy. Sprevádza ju eozinofília v periférnej krvi a senzibilizácia na vzdušné alergény. Hodnoty IgE bývajú vysoké. U väčšiny pacientov sa po odstránení pridružených chorôb a zlepšení užívania liekov podarí dostať ochorenie pod kontrolu. U časti detí môže byť prínosom biologická liečba vo forme anti-IgE monoklonovej protilátky, aplikovaná formou subkutánnych injekcií v 2- až 4-týždňových intervaloch. Pomocou tejto liečby je možné nielen potlačiť symptómy, ale aj znížiť celkovú dávku kortikoidov a tak obmedziť riziko spojené s ich dlhodobým podávaním. Dosiahnutie plnej kontroly astmy znižuje riziko budúcich exacerbácií a pravdepodobne priaznivo ovplyvňuje dlhodobú prognózu astmy, ktorá často pretrváva počas celého života.

Kľúčové slová: astma v detskom veku, problematická ťažká astma, ťažko liečiteľná astma, astma rezistentná na liečbu, terapia astmy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Severe asthma in childhood

Patients with severe asthma are clinically, physiologically and biologically a heterogeneous group. About half of children referred for medical examination for severe asthma have true severe, therapy resistant asthma. The rest of referred patients have difficult to treat asthma. Symptoms persist mostly due to drug non-compliance, inappropriate inhalation technique, persistent environmental exposures or co-morbid conditions. Compared with adults have children more frequently atopic form of severe asthma. This is associated with eosinophilia in peripheral blood and sensitization to inhaled allergens. The IgE levels are high. Therapy of co-morbidities and improvement of treatment compliance lead in most cases to full asthma control. Proportion of children will benefit from biologics like anti-IgE monoclonal antibody, administered by subcutaneous injections in 2 to 4 week intervals. By this therapy it is not only possible to suppress symptoms, but also decrease the total steroid dose and the risk of adverse effects associated with its long-term administration. By achieving a full asthma control we lower future risk of exacerbations and probably improve long-term prognosis of disease, frequently persisting for the rest of life.

Keywords: asthma in childhood, problematic severe asthma, severe difficult-to-treat asthma, asthma resistant to treatment, therapy of asthma.