Pediatria pre prax S1/2012

Súčasný stav a smerovanie vývoja očkovania

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja vakcinológie z pohľadu praktického lekára. Ostatné obdobie poznamenalo viaceré dôležité zmeny, vďaka ktorým na trh prichádzajú bezpečnejšie a účinnejšie očkovacie látky, rozširuje sa okruh očkovaných osôb a zvyšuje sa význam ochrany osôb s chronickými ochoreniami a starších jednotlivcov. Paralelne so snahou o eradikáciu ochorení preventabilných očkovaním silnie aj „hnutie“ proti vakcináciám. Kľúčovú úlohu v tejto konfrontácii má dôkladná informovanosť lekára o výhodách a bezpečnosti vakcinácie.

Kľúčové slová: vakcinácia, kombinované očkovacie látky, adjuvanty, konjugované vakcíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recent state and perspectives of vaccinations

An overview of the recent state and perspective development of vaccinology is given in terms for practicing physicians. To date, more effective vaccines with reduced side effects emerged, indications for vaccination widened and there is an increased importance of vaccination in subjects with chronic diseases and elderly individuals. In parallel with this, increased activity of anti-vaccination movement is observed. In this situation, a great deal of success depends on the physician´s knowledge and their ability to convince subjects to be vaccinated (or their parents, in case of children) on the advantages provided by vaccination.

Keywords: vaccination, combined vaccine, adjuvants, conjugated vaccines.