Pediatria pre prax 6/2005

Súčasný pohľad na patofyziológiu a diagnostiku monosymptomatickej nočnej enurézy – princíp „troch systémov“

MUDr. Eva Radvanská, prof. MUDr. László Kovács, DrSc.

Cieľom práce je podať aktuálne informácie o patogenéze monosymptomatickej nočnej enurézy (MNE) v zmysle princípu „troch systémov“. Podľa súčasného názoru enuréza vzniká nesúladom medzi nočnou produkciou moču, kapacitou močového mechúra spolu s neschopnosťou zobudiť sa, keď tento nesúlad nastane. Preto aj diagnostika MNE sa má zamerať na zistenie prvotnej príčiny MNE. Určenie, ktorý z „troch systémov“ (nočná produkcia moču, močový mechúr a spánok) je za MNE u daného dieťaťa najviac zodpovedný, prispeje k voľbe individualizovaného postupu liečby (desmopresín, anticholinergiká, alarm)

Kľúčové slová: enuréza, patofyziológia, polyúria, močový mechúr, spánok, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT VIEW OF PATHOPHYSIOLOGY AND DIAGNOSIS OF MONOSYMPTOMATIC NOCTURNAL ENURESIS – PRINCIPLE OF THREE SYSTEMS

In our work we aimed to give actual information about the pathogenesis of monosymptomatic nocturnal enuresis (MNE) according to the principle of “three systems”. Upon recent research opinion enuresis is caused by mismatch between nocturnal urinary production and bladder capacity together with inability to awake, when this occurs. Therefore the diagnostic procedures in MNE have to be lead towards identification of the primary cause of nocturnal enuresis. The finding, which of the “three systems” (nocturnal urinary production, bladder capacity and sleep) is the most responsible for MNE in a concrete patient, will help to select the appropriate individualized therapy (desmopressin, anticholinegic treatment, alarm treatment).

Keywords: enuresis, pathophysiology, polyuria, bladder, sleep, diagnosis.