Pediatria pre prax 6/2007

SÚČASNÁ SITUÁCIA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKEHO VYŠETRENIA AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV DO 18 ROKOV

MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.

Komplexné klinické vyšetrenie športovca telovýchovným lekárom sa odporúča vykonávať raz do roka. Jeho náplň je diferencovaná podľa zdravotného stavu a výkonnosti vyšetrovaného. Pri komplexnom klinickom vyšetrení telovýchovný lekár posudzuje a hodnotí: telesný vývoj, zdravotný stav, funkčnú spôsobilosť vyšetrovaného vzhľadom na vek, pohlavie a úroveň telesnej zdatnosti. Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok vykonávaných telovýchovnym lekárom a upozorniť na aktuálnu zmenu ceny výkonov aktívnych športovcov do 18 rokov.

Kľúčové slová: aktívny športovec do 18 rokov, preventívna prehliadka, telovýchovný lekár.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRESENT SITUATION OF SPORTSMEDICAL EXAMINATION OF ACTIVE ATHLETHES TO 18 YEARS

A sportsmedical examination of athletes is recommended to be effectuated once yearly. Its contents differs according to the state of health and to the performance capacity of the examined athlete. During a complex clinical examination by sportsmedicine physician are considered and evaluated: physical development, state of health, functional capacity of the examined athlete according to age, gender and level of physical fitness. The aim of this paper is refer to present situation in sportsmedical examination of active athletes to 18 years.

Keywords: active athlethes to 18 years, sportsmedical examination, sports medicine physician.