Pediatria pre prax 1/2015

Súčasná situácia odporúčaného očkovania proti pneumokokovým infekciám u rizikových pacientov v SR

MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Zuzana Košťálová

Klinické štúdie po celom svete potvrdili účinnosť a bezpečnosť použitia 13-valentnej konjugovanej vakcíny (PCV13) aj pre rizikové skupiny detí od 2. roku života, dospelých a starých osôb. Epidemiologická situácia je na Slovensku monitorovaná Národným referenčným centrom pre pneumokokové nákazy (NRC) od roku 2011. Získané výsledky potvrdzujú alarmujúcu situáciu pretrvávajúcej vysokej antibiotickej rezistencie niektorých problémových sérotypov a poukazujú na vhodnosť použitia tejto vakcíny aj u nás. Podľa súčasných medzinárodných odporúčaní je použitie 23-valentnej polysacharidovej vakcíny (PPSV23) u rizikových pacientov len na preočkovanie a rozšírenie sérotypov.

Kľúčové slová: rizikové skupiny pacientov, invazívne pneumokové infekcie, prevencia, vakcinácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current situation of the recommended vaccination against pneumococcal infections in risk group of patients in Slovakia

Clinical studies all over the world confirmed the effectivity and safety of 13-valent conjugated vaccine (PCV13) even for risk groups of children from 2 years of age, adults and elderly people. The epidemiologic situation in Slovakia has been monitored by National Reference Centre for pneumococcal infections (NRC) since 2011. The data obtained confirms an alarming situation of high resistance to antibiotics displayed by several problematic serotypes and suggests it is appropriate to use this vaccine also in our country. According to the latest international guidelines it is recommended to use 23-valent polysaccharide vaccine (PPSV23) in risk groups only in case of revaccination and if necessary to widen the serotype.

Keywords: risk groups of patients, invasive pneumococcal infections, prevention, vaccination.