Pediatria pre prax 3/2016

Stravovacie návyky dojčiacich žien – výsledky dotazníkového prieskumu

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Iveta Čierna, PhD., Mgr. Tamara Starnovská, Mgr. Marie Hladíková

V rámci programu „Prvých 1 000 dní života“ sa uskutočnil pilotný dotazníkový prieskum na zmapovanie súčasných stravovacích návykov dojčiacich matiek. Hodnotili sa 1) odpovede matiek na konkrétne otázky (136 záznamov) a 2) vzorové jedálničky (34 záznamov), ktoré dojčiace ženy dobrovoľne vypĺňali online cez internetový portál. Hoci v dotazníkovom dopytovaní dojčiace matky deklarovali snahu prispôsobiť svoje stravovanie zvýšeným nárokom dojčenia s cieľom chrániť zdravie dieťaťa (80,4 %), zvýšiť kvalitu a tvorbu materského mlieka (viac ako 60 % matiek) a pokryť zvýšenú tvorbu živín (42,9 %), hodnotenie denných záznamov nimi skonzumovanej stravy odhalilo značné nedostatky v ich stravovaní. Napriek relatívne malej vzorke, bol u niektorých makro- a mikronutrientov zaznamenaný signifikantný deficit. Štúdia poukázala na potrebu nutričnej edukácie tejto cieľovej skupiny s ohľadom nielen na prosperovanie dieťaťa, ale rovnako aj na ich vlastné budúce zdravie.

Kľúčové slová: dojčenie, matky, stravovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Eating habits of breastfeeding women – results of the questionnaire survey

Within the framework of the educational program “The first 1000 days of life” a pilote questionnaire survey was conducted to map the current eating habits of breastfeeding mothers. Were evaluated 1) answers of breastfeeding women to specific questions (136 entries) and 2) their declared nutrient intake (34 entries) voluntarily provided by them via an internet page. Though the responders claimed their effort to adapt their eating to the breastfeeding-related increased demands in order to protect the health of their child (80.4%), improve the quality and production of breast milk (more than 60% of mothers) and cover increased production of nutrients (42.9%), analysis of their daily nutrition intake revealed, despite the relatively small sample size, significant deficiencies in in certain macro- and micronutrients. The study highlighted the need for nutritional education of this target group with regard not only to the well-being of their child, but also for their own future health.

Keywords: breastfeeding, mothers, eating habits