Pediatria pre prax 4/2007

Stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u žien s cisárskym rezom v anamnéze

MUDr. Ľuboš Fedora

Neexistencia randomizovanej, kontrolnej a prospektívnej štúdie, ktorá by zhodnotila stav novorodencov podľa spôsobu pôrodu u matiek s cisárskym rezom v anamnéze, vytvára neistotu pri rozhodovaní ohľadom ukončenia ich tehotenstva. Porovnali sme nutnosť hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti, antibiotickej liečby, či ventilačnej podpory u detí narodených matkám s cisárskym rezom v anamnéze podľa spôsobu pôrodu. 197 detí, ktoré sa narodili v sledovanom období 197 matkám sme rozdelili na deti narodené vaginálnou cestou (67; 34 %), deti narodené cisárskym rezom (130; 66 %) a tie detailnejšie na deti narodené naplánovaným cisárskym rezom (80; 40,6 %) a urgentným cisárskym rezom (50; 24,4 %). Štatisticky významne častejšie sa sledované parametre vyskytli u detí narodených urgentným cisárskym rezom oproti deťom narodeným vaginálnou cestou a/alebo naplánovaným cisárskym rezom. Deti narodené v termíne vaginálnou cestou nevykazovali vyššie riziko v porovnaní s deťmi narodenými naplánovaným cisárskym rezom.

Kľúčové slová: pôrod vaginálnou cestou po cisárskom reze, urgentný cisársky rez, naplánovaný cisársky rez, novorodenec.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEONATAL OUTCOME ACCORDING THE WAY OF DELIVERY IN WOMEN WITH CESAREAN BIRTH IN HISTORY

Lack of evidence of randomized, controlled and prospective study, which could asses neonatal outcome according the way of delivery in women with cesarean birth in history, is causing anxiety during decission process at the end of pregnancy. We compare the need of hospitalization in intensive care unit, antibiotic treatment or ventilation support for children in women with cesarean birth in history according the way of delivery. We devided 197 babies born in study period to 197 women to the group born by vaginal birth (67; 34 %), born by cesarean section (130; 66 %) and these in detail for group of babies born by elective cesarean section (80; 40,6 %) and group of babies born by emergency cesarean section (50; 24,4 %). Followed parameters were statistically significantly more frequently among the babies born by emergency cesarean section in comparison with babies born by vaginal birth or elective cesarean section. Term babies born by vaginal birth did not show higher risk in comparison with babies born by elective cesarean section.

Keywords: vaginal birth after cesarean section, emergency cesarean section, elective cesarean section, neonatal outcome.