Pediatria pre prax 1/2010

Starostlivosť o hranične nezrelého novorodenca z aspektu všeobecného lekára pre deti a dorast

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Hranične nezrelé deti narodené medzi 34.0/7 a 36.6/7 týždňom tehotnosti sú novou kategóriou rizikových novorodencov. Majú takmer rovnakú pôrodnú hmotnosť ako donosené deti, ale z fyziologického hľadiska sú nezrelé. Preto majú aj vyššiu chorobnosť a úmrtnosť. Hranične nezrelé deti majú predispozíciu k syndrómu dychovej tiesne, apnoe, termolabilite, hypoglykémii, hyperbilirubinémii a neprospievaniu. Pre poruchy koordinácie dýchania, satia a hltania nedokážu dobre piť z prsníka a často je nutná pre neprospievanie a hyperbilirubinémiu ich rehospitalizácia. K rizikovým faktorom rehospitalizácie hranične nezrelých detí patrí prvorodenosť, dojčenie pri prepustení z pôrodnice a komplikácie matky pri pôrode. Sledovanie týchto pacientov po prepustení z pôrodnice si vyžaduje od všeobecného lekára pre deti a dorast zvýšený počet návštev priamo v domácnosti so zameraním na hodnotenie klinického stavu dieťaťa, jeho vitality, schopnosti piť od matky a intenzity ikteru. Len takýmto intenzívnym sledovaním dieťaťa je možné včas odhaliť ich problémy a predísť tak vzniku dlhodobých následkov.

Kľúčové slová: hranične nezrelý novorodenec, chorobnosť, hyperbilirubinémia, neprospievanie, rehospitalizácia, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Care of the late-preterm infant from the aspect of general practitioner for children and teenagers

Late-preterm infants born between 340/7 and 366/7 weeks‘ gestation are a new category of neonates at risk. Their birth weight can be almost the same as in term infants, but they are much less physiologically mature. Thus, they are at higher risk of morbidity and mortality than term infants. Late-preterm infants are predisposed to respiratory distress, apnea, temperature instability, hypoglycemia, hyperbilirubinemia, and poor feeding. Risk factors that have been identified for rehospitalization among late-preterm infants include being the first born, being breastfed at discharge, having a mother who had labor and delivery complications. Follow-up of these patients by their pediatrician after discharge needs to be done at home frequently in order to check the infant, his vitality, ability to be breastfed and intensity of jaundice. Only by means of intensive follow-up of late preterm neonates is possible to find their problems in time and prevent them from long term consequences.

Keywords: late preterm neonate, morbidity, hyperbilirubinemia, failure to thrive, readmission, prognosis.