Pediatria pre prax 4/2012

Specifika výživy nejen předčasně narozených dětí

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Autor shrnuje současné poznatky o časné výživě dítěte a jejím vlivu na růst, vývoj a zdravotní stav člověka od dětství do dospělosti. Výživa plodu, v závislosti na stavu výživy a výživě těhotné ženy, epigenetické aspekty časné výživy a význam jednotlivých složek výživy pro vývoj mozku a jeho schopností vnímání, pro aktivaci imunitního systému a stabilizaci kostry dítěte jsou hlavním předmětem sdělení. Praktický dětský lékař má významnou úlohu v edukaci rodiny a vedení výživy dítěte zvláště v počátečním období jeho života.

Kľúčové slová: výživa plodu, epigenetika, potřeby výživy pro vývoj nervového systému, imunity a kostry dítěte.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Particularity of nutrition not only by prematures infants

Author summarizes current knowledge about early child nutrition and its impact on growth, development and human health from childhood to adulthood. Nutrition of foetus, depending on the state of nutrition and on the diet of pregnant women, epigenetic aspects of early nutrition and the importance of the individual components of nutrition for the development of the brain and its perception, for the activation of the immune system and stabilization of the skeleton of a child are the main subject of the communication. A children‘s doctor has an important role in the education of family and the management of child nutrition especially in the initial period of his life.

Keywords: nutrition of foetus, epigenetic, feeding requirements for the development of the nervous system, immunity and the skeleton of a child.