Pediatria pre prax 6/2020

Současné možnosti biologické léčby v dětské revmatologii

MUDr. Hana Malcová, Ph.D., MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Terapie dětských revmatických onemocnění se za posledních dvacet let radikálně změnila s příchodem biologické léčby. Nové léky znamenají významný pokrok v cílené a účinné léčbě především dětí s juvenilní idiopatickou artritidou. Ve zvláštním režimu („off-label“) se však uplatňují biologické léky také u dalších závažných forem systémových zánětlivých onemocnění, jako jsou například systémový lupus erythematosus, juvenilní dermatomyositida, systémové vaskulitidy a autoinflamatorní nemoci. Díky moderní léčbě jsme schopni dosáhnout u většiny pacientů remise onemocnění, která jim umožní vést normální život bez omezení. Podle mechanismu účinku můžeme rozdělit biologické léky na ty, které interferují s prozánětlivými cytokiny, a léky, které blokují funkci T nebo B lymfocytů. Článek se zabývá vybranými skupinami biologik, jejich indikacemi, nežádoucími účinky a některými úskalími ve využití těchto léků.

Kľúčové slová: biologická léčba, dětská revmatologie, juvenilní idiopatická artritida (JIA), inhibitory TNFα, blokátory IL-1, blokátory IL-6

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities of biologic therapy in paediatric rheumatology

Therapy of paediatric rheumatic diseases has radically changed over the past twenty years with introduction of biologic drugs. These new drugs represent a significant advance in targeted and effective treatment especially for children with juvenile idiopathic arthritis. However, biologics are used off-label in other serious systemic inflammatory diseases, such as systemic lupus erythematosus, juvenile dermatomyositis, systemic vasculitis, and autoinflammatory diseases. With the modern treatment, most our patients reach remission and they are thus able to lead a normal life without any limitation. According to the mechanism of action, we can divide biologic drugs into those that interfere with proinflammatory cytokines and those that block the function of T or B lymphocytes. This article deals with selected groups of biologics, their indication, side effects and some problems concerning their use.

Keywords: biologic therapy, paediatric rheumatology, juvenile idiopathic arthritis (JIA), TNFα inhibitors, IL-1 blockers, IL-6 blockers