Pediatria pre prax 2/2023

Skríning bedrového kĺbu u detí so spasticitou a neuromuskulárnymi ochoreniami

MUDr. Pavol Rendek, MUDr. Jana Bevilaqua, MUDr. Matúš Halas, MUDr. Paulína Kubičková, Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

Deti so svalovou dysbalanciou v okolí bedrového kĺbu (spastickí a hypotonickí pacienti, deti s neuromuskulárnymi ochoreniami) sú ohrozené postupnou subluxáciou až luxáciou bedrového kĺbu. Dislokácia bedrového kĺbu je spojená s bolesťou, zhoršujúcimi sa kontraktúrami v okolí bedra, problémami so sedením a chôdzou, zošikmením panvy a následným vývojom sekundárnej skoliózy. Pri zanedbanej dlhodobej luxácii bedra u spastických pacientov sú možnosti liečby obmedzené. Často sú k dispozícii len paliatívne operačné výkony zaťažené vyššou pooperačnou morbiditou a nízkou úspešnosťou čo sa týka zlepšenia mobility a úľavy od bolesti. V krajinách, kde zaviedli systematický skríning bedra detí s rizikovými ochoreniami, klesol výskyt luxácií na minimum. Skríning sa ukazuje ako efektívna metóda pri prevencii luxácie. Pomáha zlepšiť celkový stav pacienta, znižuje počet a náročnosť ortopedických operačných výkonov.

Kľúčové slová: detská mozgová obrna, neuromuskulárne ochorenia, poruchy svalového tonusu, luxácia bedra

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Hip joint screening of children with spasticity and neuromuscular disorders

Children with muscle imbalance around the hip joint (spastic and hypotonic patients, children with neuromuscular diseases) are at risk of gradual subluxation or complete dislocation of the hip joint. Dislocation of the hip joint is associated with pain, worsening contractures around the hip, problems with sitting and walking, tilting of the pelvis and subsequent development of secondary scoliosis. In neglected long-term hip dislocation in spastic patients, treatment options are limited and often only palliative surgical procedures are available, burdened with higher postoperative morbidity and low success in terms of improving mobility and pain relief. In countries where systematic hip screening of children with high-risk diseases has been introduced, the incidence of dislocations has dropped to a minimum. Screening is proving to be an effective method in the prevention of dislocation. It helps improve the overall condition of the patient, reduces the number and complexity of orthopedic surgeries.

Keywords: cerebral palsy, neuromuscular disorders, muscle tone impairment, luxation of the hip joint