Pediatria pre prax 3/2013

Sexuologické problémy u dětí

MUDr. Jana Spilková

V průběhu dětství a dospívání dochází v sexualitě ke změnám, které jsou charakteristické pro určité vývojové stupně. Sexuální vývoj je velmi složitý a komplexní proces, ve kterém se vytváří základní komponenty lidského sexuálního chování. Příčiny sexuálně nevhodného chování jsou různorodé, roli zde hraje i komorbidita: ADHD, pervazivní vývojové poruchy, mentální retardace, poruchy chování, úzkostné poruchy, ale i možný vývoj k parafilii. Při vyšetření často zjišťujeme psychosexuální nezralost. Pro péči o tyto děti je třeba komplexní přístup, dlouhodobé sledování, uplatňuje se zde psychoterapie – zejména motivační a rodinná – i léčba farmakologická.

Kľúčové slová: vývojové změny, psychosexuální nezralost, sexuálně nevhodné chování, parafilie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual disordes in childhood

During childhood and adolescence one‘s sexuality is undergoing changes that are symptomatic for particular developmental stages. Sexual development is a highly complex process in the course of which the basic components of human sexual behaviour are being developed. There is a variety of determining factors that causes inappropriate sexual behaviour, a certain role is to be assigned to comorbidity: attention deficit/hyperactivity disorder-ADHD, pervasive developmental disorders, mental retardation, behaviour disorders, anxious disorders, but also a possible development towards paraphilias. During the examination we often detect psycho-sexual immaturity. Childcare in this case requires a complex attitude, long-term monitoring, psychotherapy can be applied as well as motivational and family therapy combined with pharmacotherapy.

Keywords: developmental changes, psycho-sexual immaturity, sexually inappropriate behaviour, paraphilias.