Pediatria pre prax 6/2007

ROTAVÍRUSOVÉ INFEKCIE

MUDr. Pavol Šimurka, MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH, MUDr. Zuzana Krištúfková

Rotavírusy sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení u dojčiat a malých detí na celom svete, vrátane európskych krajín. Rotavírusovú gastroenteritídu (RVGE) prekonajú prakticky všetky deti do 5 rokov. V rozvojových krajinách je RVGE treťou najčastejšou príčinou úmrtí na infekčné ochorenia v tejto vekovej skupine. Vo vyspelých krajinách je problémom pre vysoký výskyt ochorenia, častejšiu potrebu hospitalizácie ako iné akútne gastroenteritídy a ako najčastejšia príčina nozokomiálnych infekcií u detí. Sanitačné a protiepidemické opatrenia proti prenosu infekcie majú obmedzenú účinnosť. Jedinou prevenciou vzniku klinicky významnej infekcie je očkovanie.

Kľúčové slová: rotavírusy, rotavírusová gastroenteritída, očkovanie, Rotarix, RotaTeq.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ROTAVIRAL INFECTIONS

Rotaviruses are the most common cause of diarrhoeal diseases in infants and small children worldwide, including European countries. Rotaviral gastroenteritis affects virtually all children up to 5 years of age. In developing countries it is the third most cause of mortality out of infectious causes in this age group. In developed countries, rotaviruses are responsible for high morbidity, increased hospital admissions due to acute gastroenteritis and present the most common cause of nosocomial infections in children. Preventive sanitary and epidemiological measures have only limited impact. The only way of prevention of clinically important cases is vaccination.

Keywords: rotavirus, rotavirus gastroenteritis, vaccination, Rotarix, Rotateq.