Pediatria pre prax 5/2019

Riziká hormonálnej antikoncepcie u adolescentiek

MUDr. Rastislav Sysák, PhD., doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Zuzana Václavová, MUDr. Denisa Fecmanová, MUDr. Mária Vargová, MUDr. Adam Adamec

Antikoncepcia má aj v pediatrickej gynekológii predovšetkým svoju pôvodnú úlohu – ochranu pred neželaným tehotenstvom. Ide o snahu posunúť plánovanie gravidity do obdobia ideálneho reprodukčného obdobia a vyhnúť sa tak rizikám plynúcim z nízkeho veku adolescentky. Taktiež sa však využíva aj v početných terapeutických indikáciách. Čoraz častejšie sa stáva, že pacientky nezaujíma pri antikoncepcii len ochrana pred tehotenstvom, ale aj jej možné riziká.

Kľúčové slová: hormonálna antikoncepcia, adolescentky, riziká, tromboembolické ochorenia, karcinóm prsníka, rakovina krčka maternice

Risks of hormonal contraceptives in adolescents

Contraception, in pediatric gynecology, has its primary role in protecting against unwanted pregnancy. It is an effort to move pregnancy planning into an ideal reproductive period and thus avoid the risks arising from the young age of adolescents. However, it is also used in numerous therapeutic indications. Increasingly, patients are not interested only in protection from pregnancy, but also in contraception potential risks.

Keywords: risks of hormonal contraceptives, adolescents, thromboembolic diseases, breast cancer, cervical cancer