Pediatria pre prax 3/2012

Psychické reakce dětských obětí sexuálního zneužívání a znásilnění

MUDr. František Čihák

Sexuální zneužívání a znásilnění jsou velmi závažnými zásahy do života každého dítěte s okamžitými i pozdními psychickými následky obdobnými jako po jiných traumatech, ale nezřídka s těžším průběhem a specifickým narušením vývoje. Nespecifickou reakcí je akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha (PTSD) a přetrvávající změna osobnosti. Specifickým následkem je sexualizace, narušení sexuálního života a schopnosti navázat a udržet partnerské vztahy a suicidální jednání. Léčba je možná, ale oběti ji často odmítají. Obvinění ze sexuálního zneužívání je falešné jen v 5–10 %, ale děti často berou obvinění zpět pod tlakem svého okolí. Při vyšetřování může dojít k sekundární viktimizaci oběti. Je uvedeno 8 kazuistik.

Kľúčové slová: sexuální zneužívání, znásilnění, posttraumatická stresová porucha, sexualizace, narušení vývoje osobnosti, suicidium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychological reactions of child victims of sexual abuse and rape

Sexual abuse and rape are very serious disturbances of a child’s life with both immediate and delayed psychological effects similar to those following other traumas, but not uncommonly with a more severe course and a specific development disorder. Nonspecific reactions include acute reaction to stress, post-traumatic stress disorder (PTSD) and persistent personality change. Specific effects are sexualization, impaired sexual life and ability to establish and maintain partner relationships, and suicidal behaviour. Treatment is possible, but victims often refuse it. Accusation of sexual abuse is false in only 5–10%; however, children often withdraw their accusation under the pressure of their surroundings. Secondary victimization of the victim may occur during investigation. Eight case reports are presented.

Keywords: sexual abuse, rape, post-traumatic stress disorder, sexualization, personality development disorder, suicide.