Pediatria pre prax 6/2017

Prvý známy prípad kliešťovej encefalitídy s pozitívnou klinickou symptomatológiou u dojčaťa na Slovensku

MUDr. Jana Kerlik, PhD., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Gabriela Košecká

V tomto článku chceme prezentovať kazuistiku kliešťovej encefalitídy (KE) u dojčaťa na Slovensku. Takmer dve tretiny územia Slovenska predstavujú endemickú oblasť KE. Za ostatné roky pozorujeme mierne rastúci trend výskytu ochorenia. Ochorenie možno u detí poddiagnostikovať, keďže sa v detskom veku prejavuje skôr vágnymi a nešpecifickými príznakmi, pričom môže zanechať dlhodobé následky neurologického a psychického charakteru. V našom prípade ochorenie u dojčaťa vykazovalo pozitívnu symptomatológiu na kliešťovú encefalitídu, pričom po troch rokoch od ochorenia psychosomatický vývoj dieťaťa bol zhodnotený bez odchýlok.

Kľúčové slová: kliešťová encefalitída, dojča, očkovanie, endemická oblasť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

First known case of tick-borne encephalitis with positive clinic symptomatology in a baby in Slovakia

In this article we want to present a case report of tick-borne encephalitis (TBE) in a baby in Slovakia. Nearly two-thirds of Slovakia's territory represent the endemic area of TBE. Over the past years, we have seen a slightly increasing trend in the incidence of the disease. Disease can be underdiagnosed in children as it is more vague and non-specific in childhood, and may leave long-term consequences of neurological and psychological nature. In our case, the disease in the infant showed a positive TBE symptomatology, while three years after the disease the psychosomatic development of the child was evaluated without deviations.

Keywords: tick-borne encephalitis, baby, vaccination, endemic area