Pediatria pre prax 1/2010

Prvá pomoc pri luxácii zubov

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., MUDr. Daniela Novotňáková, PhD., MUDr. Kristína Halmová, MUDr. Roman Blahuta

Autori uvádzajú prehľad úrazov zubov s definovaním luxácie zuba. Analyzujú faktory úspešnosti replantácie (charakter poranenia, čas od úrazu, stupeň lokálneho poškodenia zubného lôžka, vek dieťaťa) a zdôrazňujú dôležitosť prvej pomoci bezprostredne po luxácii, ktorá spočíva v zastavení krvácania, atraumatickom uchovaní zuba, najmä so zreteľom na udržanie vlhkého prostredia a replantáciu do 6 hodín. Autori odporúčajú pri nejasnej strate zuba vždy rtg vyšetrenie hrudníka.

Kľúčové slová: luxácia zuba, úrazy zubov, prvá pomoc, replantácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

First aid by avulsion of teeth

Authors introduce an overview of dental injuries with definition of avulsion of a tooth. They analyze factors of successful replantation (character of injury, time from the trauma, local damage of the socket, age of the child) and point out importance of first aid immediately after the avulsion that includes stop of bleeding, atraumatic management of the avulsed tooth, especially preservation under wet conditions and replantation within 6 hours from the trauma. Authors recommend obligatory chest x-ray if the avulsed tooth was lost.

Keywords: avulsion of a tooth, dental injuries, first aid, replantation.