Pediatria pre prax 1/2020

Prognóza rizikových novorodencov

MUDr. Klaudia Demová, PhD., MUDr. Monika Kovácsová, PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., MUDr. Jakub Biroš,, MUDr. Radka Domanižová

Pokroky v pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti viedli za ostatné obdobie k zlepšeniu prežívania predčasne narodených novorodencov. Z aspektu prognózy však viaceré štúdie dokumentujú prevalenciu širokého spektra neurovývinových porúch u predčasne narodených detí. V článku sumarizujeme niektoré prognosticky najzávažnejšie poruchy v tejto vysokorizikovej skupine a výsledky dlhodobej chorobnosti novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou narodených na Slovensku, kde incidencia všetkých foriem dlhodobého postihnutia za obdobie od roku 2000 do roku 2016, napriek vzostupu podielu nezrelých živonarodených novorodencov vo všetkých hmotnostných kategóriách a poklesu špecifickej neonatálnej mortality, zaznamenala klesajúci trend (DMO: pokles v skupine s pôrodnou hmotnosťou pod 1 000 g zo 10,4 na 9,55 %, v skupine 1 000 – 1 500 g zo 10,3 na 5,73 %, mentálna retardácia: pokles v skupine s pôrodnou hmotnosťou pod 1 000 g zo 10,4 na 7,73 %, v skupine 1 000 – 1 500 g z 10,3 na 4,13 %, poškodenie sluchu: hluchota – pokles v skupine pod 1 000 g z 4,16 na 0,91 %, v skupine 1 000 – 1 500 g z 2,1 na 0,69 %, poškodenie zraku: slepota – pokles v skupine pod 1 000 g z 9,2 na 0,46 %, v skupine 1 000 – 1 500 g z 3,7 na 0,46 %) (1).

Kľúčové slová: nezrelosť, DMO, mentálna retardácia, slepota, hluchota

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prognosis of the risk newborns

Advances in obstetric and neonatal care have led to an improved survival rate of premature newborns over the past few years. However, from a prognosis perspective, several studies document the prevalence of a wide range of neurodevelopmental disorders in preterm infants. The article summarizes some of the prognostically most serious disorders in this high risk group and the results of long-term morbidity of very low birth weight newborns born in Slovakia, where the incidence of all forms of long-term disability in the period from 2000 to 2016, despite increase in the proportion of immature newborn infants in all weight categories and decreasing specific neonatal mortality, experienced a decreasing trend (CP: decrease in the group with birth weight below 1 000 g from 10.4 to 9.55 %, in the group 1 000–1 500 g from 10.3 to 5.73 %, mental retardation: decrease in the group with birth weight below 1 000 g from 10.4 to 7.73 %, in group 1 000–1 500 g from 10.3 to 4.13 %, hearing impairment: deafness – decrease in group under 1 000 g from 4.16 to 0.91 %, in group 1 000–1 500 g from 2.1 to 0.6 %, visual impairment: blindness – decrease in the group below 1 000 g from 9.2 to 0.46 %, in the group 1 000–1 500 g from 3.7 to 0.46 %) (1).

Keywords: prematurity, CP, mental retardation, blindness, deafness