Pediatria pre prax 2/2023

Prínos ASSR vyšetrenia v diagnostike porúch sluchu u malých detí

MUDr. Karolína Poláková, MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH

Práca sa zaoberá prínosom ASSR (Auditory Steady State Response – ustálené evokované potenciály) vyšetrenia v diagnostike porúch sluchu u malých detí. ASSR patria medzi odpovede stredných latencií. Stimulom je kontinuálny, amplitúdovo a frekvenčne modulovaný zvukový podnet. ASSR sa vyšetrujú v štyroch základných frekvenciách 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz. Programová výbava umožňuje rekonštrukciu audiogramu na základe štatistického spracovania nameraných dát. Výhodou vyšetrenia je objektívne hodnotenie sluchovej odpovede. Cieľom práce je vyhodnotenie zdravotnej dokumentácie detských pacientov vyšetrených na DORLK LF UK a NÚDCH v Bratislave v roku 2013 pomocou ASSR vyšetrenia a porovnanie výsledkov prahových hodnôt s tónovým audiogramom nameraným s časovým odstupom. Výsledky sa líšia nevýznamne, pričom prahové hodnoty audiometrie boli zvyčajne priemerne o 10 dB lepšie, ako by boli predpovedané pri ASSR vyšetrení. V diskusii porovnávame nami získané výsledky so štúdiami, ktoré sa venovali tejto problematike.

Kľúčové slová: Steady State Evoked Response, ASSR, objektívna audiometria

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Benefits of ASSR examination in diagnosis of hearing loss in young children

The work deals with diagnosis of hearing loss in young children benefits of ASSR (Auditory Steady-State Responses) Examination. ASSR belongs to middle latency response. The stimulus is amplitude and frequency modulated and is continuous. Test frequencies of 500, 1000, 2000, and 4000 Hz are commonly used as ASSR carrier stimuli. The computer equipage calculates a frequency of specific objective audiogram. The advantage is the objective evaluation of the hearing response. The aim of the work is to evaluate the medical documentation of pediatric patients at DORLK LF UK and NICU in Bratislava in 2013 by ASSR examination and comparison of the results of the threshold values with a tone audiogram measured with time distance. The results vary insignificantly, with audiometry thresholds typically being 10 dB on average better than predicted for ASSR examination. In the discussion, we compare the results obtained with the studies that dealt with this issue.

Keywords: Steady-State Evoked Potentials, ASSR, objective audiometry