Pediatria pre prax 3/2022

Primárna nočná enuréza

MUDr. Andrea Černianska, MPH, doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.

Enurézu definujeme ako nedobrovoľný únik moču počas spánku, ku ktorému dochádza najmenej dvakrát týždenne u detí starších ako 5 rokov počas minimálne 3 mesiacov. O primárnej enuréze hovoríme, keď sa tento stav vyskytuje u dieťaťa, ktoré nebolo suché minimálne 6 mesiacov. Sekundárna enuréza je taká, ktorá začína po určitom období nočného sucha, teda aspoň po 6 mesiacoch. Enuréza sa považuje za multifaktoriálnu jednotku so silnou genetickou zložkou. Prínosom v diagnostike a následnej liečbe je rodinná, osobná anamnéza a údaje z pitnej a mikčnej karty. Liečba by mala začať pred nástupom do prvej triedy.

Kľúčové slová: primárna nočná enuréza, pitná a mikčná karta, multifaktorialna jednotka, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Primary nocturnal enuresis

Nocturnal enuresis is defined as involuntary urination during sleep, which occurs at least twice a week in children older than 5 years, for a duration of at least 3 months. Primary enuresis occurs in children, who were not dry for a minimum of 6 months. Secondary enuresis starts after time of staying dry, so at least after 6 months. Enuresis is considered to be a multifactor unit with a strong genetic component. A contribution in diagnosis and its following, is a family and a personal history, as well as information from voiding and fluid intake diary. Treatment should start before enrollment to the first grade.

Keywords: nocturnal enuresis, voiding and fluid intake diary, multifactor unit, treatment