Pediatria pre prax 1/2015

Prejavy CAN syndrómu (týraného, bitého a zanedbávaného dieťaťa) u detí v ambulancii pediatra

Doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.

CAN syndróm predstavuje čoraz vážnejší komplex rôznych foriem týrania, bitia, zanedbávania a zneužívania detí od raného detstva po dospelosť. Má závažné dôsledky v duševnom a telesnom vývoji dieťaťa. Každá forma CAN syndrómu má charakteristické znaky, ktoré umožnia pediatrovi uvažovať o danej forme syndrómu. Pri diagnostike, terapii a prevencii CAN syndrómu u detí sa vyžaduje úzka interdisciplinárna spolupráca vrátane úradu komisára pre deti – detského ombudsmana.

Kľúčové slová: formy CAN syndrómu, diagnostika, terapia a prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The characteristics of CAN syndrome at children in the pediatrician´s outpatient facility

The Child Abuse and Neglect (CAN) syndrome represents more and more serious complex of the various forms of cruelty, beating, neglect and abuse of children in the span of their early childhood up to the adulthood. It has serious consequences on the child´s psychic and somatic development. Each form of the CAN syndrome has characteristic features which enable to consider pediatrician on given form of the syndrome. The diagnosis, therapy and prevention of CAN syndrome at children requires close interdisciplinary cooperation including of the function of so called children´s commissioner – child ombudsman.

Keywords: forms of CAN syndrome, diagnose, therapy and prevention.