Pediatria pre prax 2/2009

Práca všeobecného lekára pre deti a dorast – náplň práce detského lekára v línii prvého kontaktu

MUDr. Marta Špániková

Všeobecný lekár pre deti a dorast má v starostlivosti deti od narodenia do veku 18 rokov plus tristošesťdesiatpäť dní a v niektorých prípadoch, podľa dosiahnutého vzdelania v oblasti dorastového lekárstva, až do ukončenia prípravy na povolanie. Prácu lekára pre deti a dorast môžeme rozdeliť do týchto piatich okruhov: prevencia, kuratíva, návštevná služba, hospodársko-ekonomicko-právna činnosť a vzdelávanie v rámci vlastného získavania vedomostí o nových trendoch v pediatrii, ako aj podiel na vzdelávaní pacientov, rodičov a obyvateľstva v rámci jeho smerovania k správnej výžive, zdravému životnému štýlu a boju proti civilizačným ochoreniam.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť