Pediatria pre prax 1/2015

Povinné očkovanie detí v krajinách Európskej únie

MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Daša Mikušíková

Medzi krajinami Európskej únie sú veľké odlišnosti aj v systéme očkovania. V roku 2006 vznikol program VENICE, ktorý má za cieľ stimulovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií v záujme zníženia vakcinačnej diverzity. Okrem členských štátov EÚ sa na spolupráci podieľajú aj krajiny EFTA (z angl. European Free Trade Association), kam patrí Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Kľúčové slová: Európska únia, očkovanie, postvakcinačné reakcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mandatory vaccination in member states of the European Union

There is a large variability within the member states of the European Union concerning the individual national vaccination systems. The EU project VENICE was created and launched in 2006 in order to facilitate international cooperation and reduce vaccination diversity. The project involves besides the EU member states also the countries of The European Free Trade Association (EFTA, including Norway, Island and Lichtenstein).

Keywords: European Union, vaccination, post vaccine reaction.