Pediatria pre prax 1/2013

Použitie morfínu v liečbe bolestí u detí v domácom prostredí

MUDr. Mária Jasenková

Morfín patrí v detskej paliatívnej starostlivosti k nenahraditeľným liekom na liečbu silnej bolesti. Jeho použitie v domácom prostredí v rámci komplexného symptómového manažmentu je účinné a bezpečné. Domáca liečba vyžaduje okamžitú dostupnosť viacerých liekových foriem a dobré organizačné zabezpečenie skúseným hospicovým personálom. Rodičia pod vedením lekára (telefonicky a počas plánovaných a akútnych domácich návštev) dokážu včas a pravidelne podávať adekvátne analgetické dávky, upraviť ich podľa aktuálnej potreby dieťaťa, ako aj včas rozpoznať a upozorniť lekára na rozvoj možných nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: morfín, deti, paliatívna liečba, domáca starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of morphine in home setting in children

Morphine is one of the irreplaceable drugs for the treatment of severe pain in paediatric palliative care. Opioid treatment in a home care setting is save and efficient. The treatment requires immediate availability of morphine in all forms (liquid, tablets, suppositories, etc.) and efficient management by skilled hospice professionals. Parents, under the doctors supervision, that can be done by phone, together with regular or acute home care visits, will be able to give adequate analgesic doses; adjusting them to actual the child’s needs and also recognizing possible side effects.

Keywords: morphine, children, palliative treatment, home care.