Pediatria pre prax 3/2012

Použitie anti-IgE liečby pri ťažkej astme u detí a adolescentov

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Pacienti s ťažkou astmou, resp. ťažko liečiteľnou astmou predstavujú heterogénnu skupinu s vysokou chorobnosťou. U týchto pacientov sa vyžaduje širšia diferenciálna diagnóza, ktorou sa vylúči alternatívna diagnóza, prípadne sa identifikuje sprievodné ochorenie, komplikujúce astmu. Súčasne sa veľmi dôkladne musí posúdiť anamnéza spôsobu užívania liekov (compliance) a individuálne sa musí pristupovať k výberu liečebnej stratégie. V prípade IgE mechanizmom podmienenej astmy, keď sa kombináciou stredných alebo vysokých dávok inhalačných kortikosteroidov s ďalšími protiastmatickými farmakami nedarí ochorenie stabilizovať, prichádza do úvahy použitie monoklonovej anti-IgE protilátky. U detských pacientov máme dosiaľ obmedzený počet randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií, ale prvé skúsenosti sú veľmi povzbudivé. V článku sa uvádza kazuistika 14-ročného chlapca liečeného viac ako rok subkutánnou aplikáciou anti-IgE protilátky.

Kľúčové slová: ťažká astma, deti, anti-IgE, kazuistika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anti-IgE therapy of severe asthma in children and adolescents

Patients with severe asthma or asthma not responding to treatment represent a heterogeneous group, with substantial morbidity. A broader differential diagnosis is needed to exclude alternative diagnosis or to search for co-morbidities, complicating the original disease. Concurrently a detailed history of treatment adherence is necessary and individual assessment of the treatment strategy as well. In case of IgE mediated asthma, when moderate to high doses of inhaled steroids in combination with other anti-asthma drugs cannot control the disease a monoclonal anti-IgE antibodies could be the next step of treatment. In pediatric patients there is limited number of randomized controlled clinical studies, but the first clinical experiences are encouraging. In this article we report a case study of a 14 year old boy treated with anti-IgE antibody for more than one year.

Keywords: severe asthma, children, anti-IgE, case presentation