Pediatria pre prax 5/2007

POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA V AMBULANCII PEDIATRA

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Základnú právnu úpravu informovaného súhlasu v Slovenskej republiky obsahuje Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, Ústava SR, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vlastná úprava poučenia pacienta a jeho súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s predchádzajúcim stavom je aktuálna úprava určitým pokrokom v niektorých čiastkových oblastiach, avšak inde je zdrojom problémov v každodennej praxi, a to najmä v ambulanciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť osobám mladším ako 18 rokov.

Kľúčové slová: zdravotnícka legislatíva, informovaný súhlas, forma súhlasu, Slovensko, problémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť