Pediatria pre prax 5/2013

„Potreboval stále väčšie topánky.“ Gigantizmus u 16-ročného chlapca

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Barbora Balažiová, MUDr. Daniela Virgová

Autori prezentujú kazuistiku 16-ročného chlapca s diagnostikovaným gigantizmom, opakovane operovaného pre recidivujúci makroadenóm adenohypofýzy, s potrebou začatia somatostatínovej liečby. V praxi všeobecného lekára pre deti a dorast, ale aj v endokrinologických ambulanciách, sa vo väčšine prípadov porúch rastu stretávame s problematikou zníženého rastu. Nadmerný rast je naopak v spoločnosti chápaný ako všeobecne žiaduci, a preto rodičia iba málokedy upozornia na daný problém. Adenóm produkujúci rastový hormón je síce v detskom veku extrémne zriedkavý, avšak môže byť život-ohrozujúci. Je preto dôležitou úlohou pediatra sledovať dynamiku rastu aj v zmysle jeho urýchlenia a zachytiť tak prvotné štádiá gigantizmu. Referovaním nasledujúcej kazuistiky by sme tak chceli upozorniť na danú problematiku ako aj úskalia liečby s ňou spojené.

Kľúčové slová: gigantizmus, makroadenóm adenohypofýzy, liečba somatostatínom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť