Pediatria pre prax 5/2008

Poruchy sluchu u detí: princípy a postupy pre včasnú diagnostiku, identifikáciu etiológie a liečbu

prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.

Viac ako 80 % porúch sluchu u detí sú vrodené alebo získané v perinatálnom období, a preto je pre včasnú diagnostiku nutný celoplošný (Universal Newborn Hearing Screening – UNHS) sluchový skríning u novorodencov. Na Slovensku je nariadený UNHS od 1. 5. 2006. Pri porovnaní identifikácie obojstrannej ťažkej poruchy sluchu/hluchoty, pred a po zavedení celoplošného skríningu sluchu novorodencov sa na Slovensku odhalilo o 22,8 % viac detí s poruchou sluchu. V práci uvádzame pravidlá a postupy nielen pre včasnú identifikáciu poruchy sluchu u novorodencov a najmenších detí, ale aj návod na odhalenie etiológie a liečby porúch sluchu. V literatúre sa uvádza, že 50 % porúch sluchu u detí je geneticky podmienených a 25 % neznámej etiológie. V našom súbore novorodencov a dojčiat príčina poruchy sluchu bola v 44,2 % genetická, 23,3 % detí bolo prematúrnych (pôrodná váha < 1 500 g), 9,3 % novorodencov malo vrodenú CMV infekciu, 2,3 % novorodeneckú meningitídu a len u 20,9 % príčina poruchy sluchu bola neznáma. Poruchy sluchu u detí sa môžu objaviť aj neskôr, a preto pre včasné odhalenie poruchy sluchu pediater musí sledovať sluch a vývoj reči u dieťaťa.

Kľúčové slová: poruchy sluchu, novorodenci, dojčatá, UNHS, guideline pre diagnostiku, etiológia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEARING LOSS IN CHILDREN: PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR EARLY DIAGNOSTIC, IDENTIFICATION OF ETIOLOGY

More than 80 % of hearing loss in children is congenital or acquired in perinatal period and for this reason for early detection of hearing loss the universal hearing screening in newborn (UNHS) is necessary. In Slovakia the UNHS is mandated from 1. 5. 2006. When comparing identification of bilateral profound hearing loss/deafness before and after UHNS in Slovakia, 22,8 % more infants with hearing loss were identified. In the present study there are guidelines for early identification of hearing loss in newborns and infants, also guidelines for detection of etiology and treatment of hearing loss. In literature is described, that 50 % of hearing losses are genetic and 25 % are unknown etiology. The etiology in our group of newborns and infants was in 44,2 % genetic, 23,3 % prematurity (birth weight < 1 500 g), 9,3 % suffered from congenital CMV infection, 2,3 % newborn meningitis and only in 20,9 % the etiology was unknown. Hearing loss in children can appear later and for early detection of hearing loss pediatrician has to follow hearing and development of speech and language.

Keywords: hearing loss, newborns, infants, UNHS, guidelines for diagnostics, etiology, treatment