Pediatria pre prax 5/2012

Porovnanie funkčnosti rodín ako prevencie CAN syndrómu u detí

Mgr. Lucia Mazuchová, PhD.

Poznanie rodiny, zvlášť diagnostikovanie jej porúch vo vzťahu k dieťaťu má veľký význam z hľadiska prevencie týrania, zneužívania a zanedbávania detí – CAN syndrómu, ktorý sa vyskytuje v nefunkčných rodinách. V práci sme sa zamerali na porovnanie funkčnosti rodín. Pomocou dotazníka funkčnosti rodiny (DFR), ktorý je zvlášť výhodný z hľadiska preventívnych prístupov a riešení, sme rodinu hodnotili ako funkčnú, problémovú, dysfunkčnú a afunkčnú. V súbore detí z ambulancií, ktorý predstavoval normálnu detskú populáciu bolo 19,8 % nefunkčných rodín a v súbore detí zo sociálnych zariadení, ktorý predstavoval rizikovú detskú populáciu bolo 99 % nefunkčných rodín. Medzi súborom detí z ambulancií a detí zo sociálnych zariadení boli zistené štatisticky významné rozdiely. Medzi regiónmi v súbore detí z ambulancii neboli zistené štatisticky významné rozdiely vo funkčnosti rodiny. Naše výsledky boli podobné výsledkom v Českej republike.

Kľúčové slová: rodina, funkčnosť, dieťa, prevencia, CAN syndróm.

stiahnuť celý článok v pdf

Comparison of family functionality as prevention CAN syndrome on children

Family recognition, especially diagnosing of its disorders in relation to a child has a big importance from a perspective of torture prevention, abuse and children neglecting – CAN syndrome which occurs in the non-functional families. In the article, we focused on the comparison of family functionalities. Using the questionnaire of family functionality (QFF), that is particularly convenient from the point of preventive approaches and solutions we have evaluated family as functional, problematic, dysfunctional and non-functional..In the file of children from outpatient departments that represented ordinary child population, there were 19.8% of non-functional families and in the file of children from social institutions, that represented risk child population, there were 99% of non-functional families. In comparison to children from outpatient departments and children from sanitary facilities, we have ascertained statistically significant differences. Between the regions in the file of children from outpatient departments, we have not ascertained statistically differences in the family functionality. Our results of research were similar to the ones in the Czech Republic.

Keywords: family, functionality, child, prevention, CAN syndrome.