Pediatria pre prax 5/2009

Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia

MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Pneumokokové ochorenia sú vedúcou príčinou závažnej chorobnosti u detí na celom svete. Pomerne bežný patogén, akým Streptococcus pneumoniae bezpochyby je, zodpovedá za invazívne aj neinvazívne ochorenia, ako sú pneumónie, meningitídy, otitídy alebo sinusitídy. Hlavným faktorom virulencie je polysacharidové puzdro. Do dnešného dňa sa na základe chemického zloženia podarilo identifikovať 91 sérotypov. V článku sa diskutuje o mechanizme protipneumokokovej imunity, o rozdieloch medzi konjugovanou a nekonjugovanou vakcínou a o dôsledkoch zavedenia vakcíny do pediatrickej praxe. 7-valentná konjugovaná vakcína, ktorá sa stala súčasťou očkovacieho kalendára u detí v Slovenskej republike, je účinným nástrojom na zníženie chorobnosti detí s akútnymi a opakovanými infekciami dýchacích ciest.

Kľúčové slová: invazívne pneumokokové infekcie, pneumokoková konjugovaná vakcína, mechanizmus imunity, klinická prax.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pneumococcal infections in children and the prevention

Pneumococcal diseases are leading cause of serious illness in children throughout the world. The common patogen like Streptococcus pneumoniae give rise to invasive and non-invasive diseases like pneumonia, meningitis, otitis and sinusitis. The major virulence factor is the capsule. Until today 91 serotypes according to the chemical composition were defined. Article discusses mechanisms of antipneumococcal immunity, differences between unconjugated and conjugated vaccines and clinical implications of introducing the vaccine into the pediatric praxis. The 7-valent conjugate pneumococcal vaccine become a component of the regular vaccination schedule in Slovakia and provides an effective new tool for reducing morbidity of children with acute and recurrent respiratory infections.

Keywords: invasive pneumococcal infections, pneumococcal conjugate vaccine, mechanisms of immunity, clinical implications.