Pediatria pre prax 5/2020

Pediatrický multisystémový inflamačný syndróm v časovej súvislosti so SARS-CoV-2 (PIMS-TS)/ multisystémový inflamačný syndróm spôsobený koronavírusom (MIS-C) – diagnosticko-terapeutický postup

MUDr. Martin Záhorec, PhD., prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

PIMS-TS/MIS-C je systémové zápalové ochorenie nejasnej etiológie, ktoré sa začalo vyskytovať v apríli 2020 v časovej súvislosti s prvou vlnou pandémie COVID-19 v najviac postihnutých krajinách Európy a v USA. Klinický obraz je nápadne podobný Kawasakiho chorobe, resp. Kawasakiho šokovému syndrómu s prvkami ochorenia COVID-19, avšak s častým a náhlym vývojom kardiogénneho a cirkulačného šoku, ktorý vyžaduje pediatrickú intenzívnu starostlivosť. Diagnosticko-terapeutický postup, ktorý vychádza z literárnych údajov a našich skromných skúseností, má pomôcť promptne rozpoznať a zvoliť adekvátnu liečbu tohto nového klinického syndrómu.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19, PIMS-TS, MIS-C, deti, Kawasaki-like choroba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paediatric multisystem inflammatory syndrome in timely relation to SARS-CoV-2 (PIMS-TS)/Multisystem inflammatory syndrome caused by coronavirus (MIS-C) – diagnostic and therapeutic approach

PIMS-TS/MIS-C is a systemic inflammatory disease of unknown aetiology that first appeared in April 2020 in temporal relation to the first wave of the COVID-19 pandemic in the most affected countries in Europe and the USA. Its clinical presentation strikingly resembles Kawasaki disease and especially Kawasaki-shock syndrome with some features of COVID-19 with sudden onset of cardiogenic and circulatory shock that requires paediatric intensive care. Herein we present a diagnostic and therapeutic guidance that is based on current data and recommendations from the literature and our humble experience and that should help to promptly recognise and adequately treat this new clinical entity.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, PIMS-TS, MIS-C, children, Kawasaki-like disease