Pediatria pre prax 4/2012

Patologický nález zistený v rámci preventívnej prehliadky – dôležitosť správneho vedenia zdravotnej dokumentácie v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast. Kazuistika

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Ciele: Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 23-ročnej pacientke v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast. Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu, v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z., a v rámci poučenia pre prax na konkrétnom prípade poukazuje a upozorňuje na dôležitosť informovaného súhlasu a správneho vedenia zdravotnej dokumentácie v praxi všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len VLDD).

Kľúčové slová: bronchopneumónia, akútna tubulointersticiálna nefritída, zdravotná dokumentácia, informovaný súhlas.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť