Pediatria pre prax 6/2012

Odchýlky chôdze a postavenia dolných končatín u detí

MUDr. Eva Hajduová, prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MUDr. Petra Izakovičová

Odchýlky chôdze a postavenia dolných končatín u detí sú častým variantom normy v rámci fyziologického vývinu. Najčastejšie vyskytujúce sa odchýlky v oblasti dolných končatín možno rozdeliť na rotačné a osové. Klinicky sa rotačné odchýlky manifestujú ako chôdza so špičkami nôh vtočenými dovnútra (in-toeing) alebo vytočenými navonok (out-toeing). Najčastejšími osovými odchýlkami vo frontálnej rovine sú genua vara a genua valga. Autori zdôrazňujú potrebu úzkej interdisciplinárnej spolupráce pediatra prvého kontaktu s ortopédom pri diagnostike a prípadnej liečbe týchto odchýliek a deformít.

Kľúčové slová: in-toeing, out-toeing, genu varum, genu valgum.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Developmental deformities of lower limbs and gait disturbances in children

Developmental deformities of lower limbs and gait disturbances in children are frequent variations of physiological development. The most common deformities of lower extremities are rotational and angular. Clinical manifestation of rotational deformities are in-toeing and out-toeing. Most frequent angular deformities of lower limbs include genua vara and genua valga. Authors emphasize the need of interdisciplinary approach between pediatrician and orthopaedic surgeon in diagnosis making and treatment of these deformities.

Keywords: in-toeing, out-toeing, genu varum, genu valgum.