Pediatria pre prax 1/2007

Očkování proti pneumokokům u dětí

MUDr. Daniel Dražan

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) způsobuje velmi závažná tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO), jako jsou bakteremie, pneumonie, meningitis, je nejčastějším bakteriálním původcem infekcí horních cest dýchacích (otitis media, sinusitis). Existují 2 typy pneumokokových vakcin, 23valentní polysacharidová a 7valentní konjugovaná. Konjugovaná pneumokoková vakcina je velmi účinná v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění od časného kojeneckého věku a její zavedení umožňuje významné snížení incidence těchto život ohrožujících infekcí. Tato očkovací látka je do určité míry účinná i v prevenci neinvazivních infekcí horních cest dýchacích, jako jsou otitis media.

Kľúčové slová: Streptococcus pneumoniae, pneumokok, pneumokoková polysacharidová vakcina, PPV23, pneumokoková konjugovaná vakcina, PCV7, invazivní pneumokoková onemocnění, IPO, pneumonie, bakteremie, meningitis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Childhood pneumococcal vaccination

Streptococcus pneumoniae, or pneumococcus, causes invasive disease (IPD), e. g., bacteremia, pneumonia, meningitis, and upper respiratory tract infection (e. g., otitis media, sinusitis). There are two types of pneumococcal vaccine, 23-valent polysaccharide and 7-valent conjugated vaccine. The conjugated vaccine is very effective in preventing invasive pneumococcal disease from early infant age and its introduction significantly reduces rate of these life-threatening infections. This vaccine is to a certain extent effective in preventing noninvasive upper airway infections, e. g. otitis media.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, pneumococcus, pneumococcal polysacharide vaccine, PPV23, pneumococcal conjugated vaccine, PCV7, invasive pneumococcal disease, IPD, pneumonia, bacteremia, meningitis.