Pediatria pre prax 6/2009

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí

MUDr. Martina Havlíčková, MUDr. Jan Kynčl

Očkování proti chřipce je jedním ze stěžejních nástrojů prevence této infekce. Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou především osoby patřící do některé z definovaných rizikových oblastí. Opakovaně bylo doloženo, že onemocnění chřipkou u dětí nejnižší věkové kategorie, tj. do 2, resp. do 4 let věku, může být relativně často spojené s komplikovaným průběhem a hospitalizací. Vážnými patogeny tohoto věku jsou i RSV, viry parainfluenzy, adenoviry a rhinoviry. Zda zatížit „nerizikové“ předškolní dítě dalším očkováním v době, kdy se aplikují vakcíny v rámci základního očkovacího kalendáře, je relativně složitá otázka. Zatímco v USA doporučují očkování v podstatě pro celou dětskou populaci (od 6 měsíců do 18 let), evropský přístup je zdrženlivější a obvykle se omezuje na děti zařazené do definované rizikové skupiny dle platné legislativy. Nicméně věková skupina školních dětí, tj. od šesti do 15 let věku, je v době chřipkové epidemie skupinou zpravidla nejzasaženější. Vedle celé škály problémů s nemalými zdravotními i ekonomickými dopady představují nemocní školáci i enormní zdroj infekce, a to především pro starší populaci. Dlouhodobé výsledky japonského vakcinačního programu, v jehož rámci byly školní děti plošně očkovány v letech 1977-1987, jasně ukázaly signifikantní pokles úmrtnosti u starších osob a opětovný vzestup nedlouho po zastavení programu. Chemoprofylaxe chřipky u dětí je spíše výjimečná záležitost, je indikována především u dětí, které jsou ve vysokém riziku komplikovaného průběhu infekce.

Kľúčové slová: chřipka, děti, očkování, antivirotika, nemocnost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influenza vaccination and chemoprophylaxis in children

Vaccination against influenza is a crucial tool to prevent this infection. The most important target groups are the defined high-risk cohorts. Influenza in the youngest age groups, i. e. in children under 2 or 4 years of age, has been repeatedly reported to be relatively often associated with a complicated course and hospitalization. Other serious pathogens in children of this age groups are RSV, parainfluenza viruses, adenoviruses and rhinoviruses. Whether to burden a non-high-risk preschool child with an extra vaccination in addition to the basic immunization calendar is a rather complicated question. While in the USA influenza vaccination is generally recommended for the whole population of children (from six months to 18 years of age), the European position is more reserved and influenza vaccination is usually limited to the defined high-risk groups of children as specified by the legislation in force. Nevertheless, in time of influenza epidemics, school age children, i. e. those from six to 15 years of age, are typically the most affected population group. In addition to a wide range of health and economic impacts, school age children with influenza are also an enormous source of infection in particular for the elderly. Long-term results of the Japanese vaccination program for school age children completed in 1977–1987 have clearly shown significant decrease in mortality in the elderly followed by another increase after the program was stopped. Although uncommonly used in children, influenza chemoprophylaxis is indicated in those at high risk of developing a complicated course of infection.

Keywords: influenza, children, vaccination, antivirals, morbidity.