Pediatria pre prax 3/2022

Novšie možnosti hodnotenia výživy u batoliat

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.

Zásady správnej výživy sa opierajú o vedecky preskúmané a v praxi overené poznatky, teda ide o vedecký prístup, ktorý prevažná časť odborníkov v oblasti medicíny i výživy uznáva, riadi sa ním a propaguje ho. Tieto zásady sú bežne a voľne dostupné aj zvyšnému obyvateľstvu. Avšak zdroje informácií o výžive, stravovaní a ich význame pre zdravie a prevenciu chorôb sú rôznorodé, treba zdôrazniť, že niektoré z nich nie sú vôbec vedecké, správne, niekedy sú až škodlivé. Slovenská pediatrická spoločnosť považuje za jednu z prioritných edukačných oblastí aj výživu detí a Iniciatíva prvých 1000 dní, n. o., má za cieľ šíriť povedomie o dôležitosti správnej výživy v prvých tisíc dňoch pre celoživotné zdravie. NutriCHEQ je diagnosticko-edukačný nástroj, ktorý je vhodný nielen na zisťovanie suspektných porúch výživy, stravovacích návykov, ale môže významne pomôcť aj pri edukácii matiek a rodičov detí práve v období 2. – 3. roku života. Na konkrétnej kazuistike predstavíme praktické kroky pri využití nástroja NutriCHEQ vrátane prezentácie výsledkov a ich ďalšieho spracovania. Konkrétne výstupy poukážu na výhody a komplexnosť tohto nástroja pre prácu pediatra a edukáciu rodičov.

Kľúčové slová: výživa, hodnotenie, batoľa, NutriCHEQ, edukácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Newer nutrition assessment options for toddlers

The principles of good nutrition are based on scientifically researched and proven knowledge in practice. It is a scientific approach that the vast majority of medical and nutrition professionals recognize, follow and promote. Although these principles are commonly and freely available to the general public, the sources of information on nutrition, diet and their importance for health and disease prevention are very diverse and not always scientific, correct, sometimes harmful. The Slovak Pediatric Society has, as one of the priority educational areas, also the nutrition of children and the Initiative of the First 1000 Days, n. o., aims to spread awareness of the importance of proper nutrition in the first thousand days, for lifelong health. NutriCHEQ is a diagnostic-educational tool that is suitable not only for detecting suspected eating disorders, eating habits, but can also significantly help in the education of mothers and parents, especially for children in the 2nd–3rd year of life. We will present practical steps in the use of the NutriCHEQ tool on a specific case study, including the presentation of results and their further processing. Specific outputs point to the advantages and complexity of the tool for pediatrician work and parental education.

Keywords: nutrition, assessment, toddler, NutriCHEQ, education