Pediatria pre prax 5/2015

Nová forma Hand-foot-and-mouth disease u detí aj dospelých spôsobená vírusom Coxsackie A6

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.

Ochorenie Hand-foot-and-mouth disease alebo „Choroba ruky-nohy-ústa“ (HFMD) je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s celosvetovým výskytom, ktoré postihuje najmä detskú populáciu. HFMD je spôsobené enterovírusmi, najčastejšie Coxsackie vírusmi. Klasická forma HFMD je vyvolaná najčastejšie Coxsackie vírusmi A10 a A16, prebieha benígne a imunitný systém sa s ňou vysporiada sám. Po inkubačnom čase 3 až 7 dní sa objavia prvé príznaky, ako únava, horúčka, bolesť hrdla, tvorba bolestivých áft na slizniciach dutiny ústnej, následne po niekoľkých dňoch pribúda makulopapulózny, miestami vezikulózny exantém s maximom výskytu na dlaniach, stupajách, niekedy na gluteách. V niektorých prípadoch boli pozorované aj závažné progresívne formy HFMD s neurologickými komplikáciami spôsobené Enterovírusom EV71 a EV68. V ostatných rokoch je na celom svete zvýšený výskyt atypických foriem HFMD, ktoré sú spôsobené Coxsackie vírusom A6. Táto forma postihuje deti aj dospelých a sú pre ňu charakteristické závažnejšie príznaky oproti „klasickej forme“ HFMD, medzi ktoré patrí závažná vírusová gingivostomatitída a herpangína, dlhopretrvávajúce horúčky a papulo-vezikulózny až bulózny exantém nielen v typických lokalitách na dlaniach a stupajách, ale aj na tvári periorálne, na ušniciach, v celom kapilíciu, na lakťoch, kolenách, stehnách, gluteách, pre rozsah prejavov často označovaný ako Eczema coxsackium. Pre túto formu HFMD spojenú s Coxsackie vírusom A6 je typická onychomadéza – odlučovanie nechtových platničiek, ktoré nasleduje 1 – 2 mesiace po infekcii. Liečba „klasickej“ HFMD je symptomatická, podobne ako pri iných vírusových infekciách, imunitný systém organizmu sa s ňou vysporiada sám, všeobecne sa neodporúča virostatická terapia. Pri ťažkých formách je možné liečiť antivirotikami a intravenóznymi imunoglobulínmi. Vakcína proti Coxsackie vírusom zatiaľ nie je k dispozícii.

Kľúčové slová: vírus Coxsackie A6, Hand-foot-mouth disease, Eczema coxsackium, atypická forma Coxsackie infekcie, enterovírus, vírusový vezikulózny exantém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A new form of hand-foot-and-mouth disease in children and adults caused by a virus Coxsackie A6

Hand-foot-and-mouth disease (HFMD) is a highly contagious, world-wide distributed viral illness that affects predominantly children. It is caused by several enteroviruses, mostly Coxsackie viruses. In most classic cases HFMD is caused by Coxsackie viruses A10 and A16 and follows a benign and self-limiting course. After an incubation period of 3 to 7 days, fever and sore throat, the first symptoms of the disease, appear. A few days later, maculopapular or vesicular eruptions form on the palms and soles as well as in the oral cavity. In some cases severe progressive HFMD forms with neurological complications caused by enteroviruses EV71 and EV68 were observed. Recently the atypical form of HFMD caused by the Coxsackie virus A6 is becoming more common worldwide. This illness affects both children and adults and is characterized by more severe symptoms than „classical“ HFMD, such as viral gingivostomatitis and herpangina, prolonged fevers, whole body spreading of vesicles and bullae and is frequently marked as Eczema coxsackium. In addition, outbreaks of Coxsackie virus-A6 associated HFMD are associated with onychomadesis after one or two months. Treatment of „classical“ HFMD is usually symptomatic, antiviral therapy is generally not recomended. In severe cases it is possible to treat the patients with antivirotics and intravenous immunoglobulins. A vaccine against Coxsackie viruses is not yet available.

Keywords: Coxsackie virus A6, Hand-foot-mouth disease, Eczema coxsackium, atypical form of Coxsackie infection, enterovirus, viral vesiculobullous exanthema.