Pediatria pre prax 5/2015

Névy kože u detí II. Cievne, organoidné, tkanivové névy

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., PhDr. Viera Tereková, PhD.

Okrem pigmentových névov sa vyskytujú névy prakticky zo všetkých štruktúr kože. Predstavujú zložitú skupinu podľa príčin vzniku, klinických prejavov aj v kombináciách s postihnutím niekoľkých systémov jedinca. Publikácia uvádza cievne névy – malformácie a s nimi spojené najčastejšie syndrómy. Organoidné névy – epidermálne, z mazových žliaz, vlasov, tkanivové – z väziva, tukového tkaniva a s nimi spojené niektoré syndrómy. Nové genetické a molekulové štúdie poskytujú ďalšie možnosti k novým presnejším určeniam fenotypových prejavov a spresňujú kategorizáciu týchto rozmanitých prejavov.

Kľúčové slová: cievne névy, malformácie, epidermálne névy, sebaceálny névus, väzivové névy, syndrómy, dieťa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nevi of skin in children. II. Vascular, organoid, tissue nevi

In addition pigmented nevi, nevi occurs from virtually all structures of the skin. They represent a complex group of affected skin, which can be separate by causes, clinical manifestations, even in combinations with disabilities of several systems of the some individual. The publication states vascular nevi – malformations and the most common syndromes associated with them. Organoid nevi – epidermal, from sebaceous glands, hair, connective tissue, fat tissue and some associated syndromes. New genetic and molecular studies provide additional opportunities for new precise determination of phenotypic manifestations and refine the categorization of those various manifestations.

Keywords: vascular nevi, malformations, epidermal nevi, sebaceous nevus, tissues nevi, syndromes, child.