Pediatria pre prax 2/2008

NĚKTERÉ PROBLÉMY PEDIATRICKÉ THANATOLOGIE

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., mim. prof.

Naše postoje ke smrti dnes jsou určovány především její tabuizací, jejím vytěsňováním ze života a v nemocnici pak „za plentu“ a současně naší obecně přijímanou vírou ve všemocnost současné medicíny. V případě úmrtí dítěte k tomu přistupují ještě další naše postoje – smrt dítěte je vnímána jako nepřirozená, nepatřičná, jako nenaplněná potencialita... ačkoliv dříve dětí umíralo mnohonásobně více, nežli je tomu dnes, přijímání úmrtí dítěte naší dnešní společností je vysoce emočně vypjaté a dramatické. Smrt v životě konkrétního dítěte je také velmi ovlivňována samotným vývojem chápání smrti v průběhu dětství a charakteristikami dětského vnímání. Neméně významné je i setkávání se se smrtí dítětem během jeho dětství. Vážně nemocné, nevyléčitelné či umírající dítě vytváří několik problémových okruhů – je to jednak ono samo, dále jsou to jeho rodiče, sourouzenci, širší rodina (prarodiče), jeho dětští přátelé, spolužáci a také přátelé rodiny, dále pak zdravotníci, kteří o dítě i rodinu pečují. Každá tato skupina je se svou problematikou relativně svébytná. V centru samozřejmě je ono dítě, u kterého dochází ke změnám chování, je u něj i určitým způsobem modifikován známý průběh fází Kübler-Rossové. Významné jsou v souvislosti s umíráním také otázky jako „kde“ (nemocnice – hospic – doma), dále je to triáda „dystanázie – eutanázie – umožnění důstojně zemřít“. V rámci péče o dítě a vedení jeho adekvátní léčby (! „to care“ x „to cure“) mimo „klinickou“ léčbu (vč. podpůrné léčby a pod.) má své nezastupitelné místo arteterapie, psychoterapie, herní terapie, logoterapie a další, a to nejen u nemocného dítěte – je nutno věnovat se (neméně pak i po úmrtí dítěte-pacienta) také jeho rodičům, sourozencům atd. I další průběh prožívání, po ztrátě dítěte, má své zřetelné fáze, kterými je nutno umět je provádět. Pediatrická thanatologie, zahrnující jak novorozeneckou problematiku, tak i problematiku nevyléčitelných a infaustně probíhajících nemocí, až po akutní a náhlá úmrtí dětí představuje průsečík řady, a to nejen medicínských, oborů a disciplín.

Kľúčové slová: umírání a smrt dítěte, pojímání smrti v průběhu dětství, paliativní péče, eutanázie, dystanázie, umožnit zemřít, situace v rodině.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT PROBLEMS IN PEDIATRIC THANATOLOGY

Our attitudes to death are defined by tabooing and displacing it out of life and hiding it behind the curtain in a hospital and by our generally accepted faith in present medicine omnipotence. In case of child death further our attitudes join – the death of a child is perceived to be unnatural, inappropriate and unfilled potentiality… though much more children were dying before. Accepting child´s death is emotionally tensive and dramatic. Death in particular child´s life is higly influenced by development of death perception in the course of childhood and by child perception parameters (characteristics). No less important is encountering the death of a child in course of childhood. Seriously ill, incurable or dying child generates several trouble areas – child itself, its parents, brothers and sisters, larger family (grandparents), friends, schoolmates and family friends and health workers who care for the child and family. Each of these groups has its peculiar problems to solve. In the centre is, of course, the child itself, who suffers behaviour changes and with whom the known course of Kübler-Ross stages can be modified in certain means. Also questions surrounding dying like „where“ (hospital, hospice, home), further triad „disthanasia – euthanasia – enabling to die with dignity) are of no less importace. Within the child care and conducting an adequate treatment (! „to care“ x „to cure“) together with „clinical“ treatment (incl. support treatment) rendered to the child and also to the family have arteherapy, psychotherapy, play therapy, logotherapy and others their unreplaceable position. Also further course of living after the child loss has its distinct stages, through which the bereaved have to be conducted professionally. Pediatric thanatology, comprising both newborn problems and incurable and infaust diseases up to acute and sudden death of a child, presents point of intersection of not only medical sciences and disciplines respectively.

Keywords: death during childhood, death and children, supportive care, euthanasy, dysthanasy, to let sb to die, situation in family.