Pediatria pre prax 3/2009

Nekrotizujúca pneumónia u detí - Klinická charakteristika pacientov hospitalizovaných na 1. detskej klinike LF UK a DFNsP v rokoch 2004–2008

MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Katarína Fabriciová, MUDr. Andrea Černianska, MUDr. Tatiana Sipekiová, MUDr. Vladimír Cingel, MUDr. Juraj Kirňák, MUDr. Dana Lackovičová

Počet prípadov detí s komplikovaným priebehom pneumónie získanej v komunite sa v ekonomicky vyspelých krajinách podľa viacerých zdrojov zvyšuje. Na 1. detskej klinike LF UK a DFNsP tvoria deti s diagnózou pneumónia v priemere 5,8 % všetkých pacientov. V poslednom roku sme zaznamenali štyri prípady komplikovaných pneumónií s röntgenologickým obrazom nekrotizujúcej pneumónie. Retrospektívnou analýzou údajov sme v posledných 5 rokoch identifikovali celkovo 7 takýchto prípadov. Spoločnými znakmi boli febrility pretrvávajúce 4 a viac dní, hladiny CRP nad 100 mg/l a multilobárne postihnutie na CT snímke hrudníka. Najčastejšie identifikovaným patogénom bol Streptococcus pneumoniae. U žiadneho z pacientov sme nepotvrdili poruchu imunity. Torakoskopická dekortikácia bola úspešne zrealizovaná u 4 pacientov. Prognóza detských pacientov je v prípade nekrotizujúcej pneumónie v porovnaní s dospelými významne lepšia.

Kľúčové slová: nekrotizujúca pneumónia, Streptococcus pneumoniae, C reaktívny proteín, torakoskopická dekortikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Necrotizing pneumonia - Clinical characteristics of children hospitalized at 1. Pediatric Department of Children University Hospital in years 2004–2008

Number of pediatric cases with complicated community-acquired pneumonia in developed countries has according to various sources increased. Children with pneumonia represent at the 1st. Pediatric Department of University Hospital in Bratislava 5,8 % of all hospitalized children. In year 2008 we have admitted 4 patients with radiologic presentation of necrotizing pneumonia and after a retrospective analysis of data from the last five years (2004–2008) we have found totally 7 cases. Common signs were fever lasting for at least 4 days previous to hospitalization, C-reactive protein over 100 mg/l and multilobar involvement on computer tomography chest scans. Most frequently identified pathogen was Streptococcus pneumoniae. No one of our seven patients has confirmed to have immune defect. Thoracoscopic decortication has been successfully performed in 4 patients. Prognosis of pediatric patients with necrotizing pneumonia when comparing to adults seems to be substantially better.

Keywords: necrotizing pneumonia, Streptococcus pneumoniae, C-reactive protein, thoracoscopic decortication.