Pediatria pre prax 4/2019

Národné odporúčania pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu. Zastavme zubný kaz – teraz a hneď

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Výskyt zubného kazu u detí od raného detstva zaraďuje Slovensko medzi krajiny s jeho najvyšším podielom. Dodržiavanie a realizácia primárnej prevencie zabezpečí výrazné zníženie výskytu zubného kazu. Súčasťou primárnej prevencie je výživa s redukciou cukrov, správna ústna hygiena, aplikácia fluoridových prípravkov prísne individuálne, preventívne prehliadky a najmä edukácia rodičov od narodenia dieťaťa. Práca opisuje súčasné odporúčania prevencie zubného kazu, vysvetľuje význam prvej preventívnej prehliadky u zubného lekára a úlohu zubného preukazu dieťaťa od narodenia.

Kľúčové slová: ústne zdravie, primárna prevencia, zubný kaz, zubný preukaz dieťaťa

National recommendation for dental caries prevention in children and adolescents. Stop caries now for cavity free future

The current prevalence of early childhood caries puts Slovakia among countries with its highest prevalence. Determination of and adherence to primary prevention measures ensure its significant drop down. Nutrition with reduced sugar, good oral hygiene, strictly individualized application of fluoride formulations, regular preventive examinations and parental education from the child’s birth are important components of primary caries prevention. This article describes contemporary recommendations for dental caries prevention, explains the importance of the first dental examination and the role of children´s dental booklet from birth.

Keywords: oral health, primary prevention, dental caries, children´s dental booklet