Pediatria pre prax S3/2010

Mikrobiologické aspekty otitis media acuta v detskom veku v Slovenskej republike

MUDr. Ingrid Urbančíková, doc. MUDr. Helena Hupková, PhD., prof. RNDr. Ján Trupl, CSc., doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

V práci sú prezentované štúdie sledovania trendov rezistencie a distribúcie sérotypov kmeňov S. pneumoniae pri otitis media acuta (AOM) v detskom veku v rokoch 1999, 2006 a 2009. V roku 1999 bolo izolovaných 35,9 % kmeňov S. pneumoniae necitlivých na penicilín a 64,1 % na makrolidy, v roku 2006 40,8 % kmeňov necitlivých na penicilín a 47,5 % na makrolidy a v roku 2009 38,1 % kmeňov necitlivých na penicilín a 40,9 % na makrolidy. V období zavedenia plošného očkovania konjugovanou 7-valentnou vakcínou bol sérotyp 23F najčastejšie izolovaným sérotypom. V ostatnom období je sledovaný vzostup sérotypov 3, 19A a 19F. Výsledky štúdií poukazujú na potrebu relevantnej liečby pneumokokových infekcií penicilínovými antibiotikami. Farmakodynamické a farmakokinetické štúdie preferujú pre terapiu pneumokokovej infekcie aminopenicilíny, ktoré pri vysokom dávkovaní inhibujú pneumokoky so zníženou citlivosťou na penicilín. Je potrebné prospektívne monitorovanie AOM u detí súčasne so sledovaním trendov rezistencie na antibiotiká a monitorovanie zastúpenia sérotypov pneumokokov po zavedení nových vakcín do rutinnej praxe.

Kľúčové slová: Streptococcus pneumoniae, rezistencia, distribúcia sérotypov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Microbiological aspects of otitis media acuta in children in Slovak republic

The work presents studies surveying the trends in the serotype resistance and distribution of S. pneumoniae strains with otitis media acuta (AOM) with children in the years 1999, 2006 and 2009. In 1999, 35,9 % of penicillin-insensitive S. pneumoniae strains were isolated and 64,1 % of the strains insensitive to macrolides, in 2006, it was 40,8 % of the strains insensitive to penicillin and 47,5 % to macrolides and in 2009 there were 38,1 % of the strains insensitive to penicillin and 40,9 % to macrolides. In the period the nationwide vaccination with the conjugated 7-valent vaccine has been introduced, the most frequently isolated serotype was 23F. In the recent times we recorded an increase of the serotypes 3, 19A and 19F. The study-results show the need for a relevant treatment of pneumococcal infections with penicillin-based antibiotics. Pharmacodynamic and pharmacokinetic studies prefer aminopenicillins in the treatment of pneumococcal infections, which in high dosage inhibit pneumococci with a reduced sensitivity to penicillin. It is necessary to prospectively monitor AOM in children, simultaneously with a surveillance of antibioticsresistance trends as well as the occurrence of pneumococcal serotypes following the introduction of new vaccines into medical routine.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, resistance, serotype distribution.