Pediatria pre prax 5/2022

Mediálne krčné cysty u detí

MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH, MUDr. Michaela Ďuricová, MUDr. Michaela Tóthová, MUDr. Ivana Vyrvová

diagnostikovaných a liečených pre podozrenie na MKC na Detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH v Bratislave v rokoch 2008 – 2017. Na základe retrospektívneho vyhodnotenia ich zdravotnej dokumentácie sme sledovali: vek, pohlavie, symptomatológiu, typy operačných postupov, histologické výsledky, pred- a pooperačné komplikácie a recidívy MKC. V súbore prevažovali dievčatá, v 73 prípadoch sa potvrdila diagnóza MKC, 71 pacientov podstúpilo operáciu podľa Schlangeho. Viac ako polovica pacientov nemala okrem prítomnosti tumoru na krku žiadne príznaky, u ostatných prevažovali zápalové príznaky. Pred- a pooperačné komplikácie boli zriedkavé. Recidíva sa vyskytla u 6 pacientov (4,38 %), pričom 2/3 z nich mali predoperačne infikovanú cystu. Získané výsledky sme porovnali s podobnými štúdiami zahraničných autorov. V práci poukazujeme na stále aktuálny význam Schlangeho a Sistrunkovej operačnej techniky pri operácii MKC pre ich úspešnosť vzhľadom na nízke riziko vzniku recidív, ako aj súvislosť medzi infekciou cysty v predoperačnom období so zvýšeným rizikom vzniku recidívy MKC.

Kľúčové slová: krčné cysty, operácia podľa Schlangeho, operácia podľa Sistrunka, komplikácie, recidívy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A thyroglossal duct cysts in children

thyroglossal duct cyst (TGDC) is the most common mass found in the midline of the neck. We evaluated a cohort of 77 pediatric patients diagnosed and treated for suspected TGDC at the Children’s Otorhinolaryngology Clinic of the Faculty of Medicine, Comenius University and the National Institute of Pediatric Medicine in Bratislava from 2008 to 2017. Based on a retrospective evaluation of their medical records, we observed: age, sex, symptomatology, types of surgical procedures, histological results, perop- and postoperative complications and recurrences of TGDC. In the cohort the group of girls predominated, 73 cases were diagnosed with TGDC, 71 patients underwent Schlange’s operation, more than half of the patients had no symptoms except for the presence of a tumour in the neck, and the others had predominantly inflammatory symptoms. Per- and postoperative complications were rare. Recurrence occurred in 6 patients (4.38 %), 2/3 of whom had preoperative cyst infection. We compared the obtained results with similar studies published by foreign authors. In this paper, we highlight the continuing importance of the Schlange and Sistrunk surgical techniques in TGDC surgery for their success due to the low risk of recurrence, as well as the association between cyst infection in the preoperative period with an increased risk of recurrence of TGDC.

Keywords: thyroglossal duct cysts, Schlange’s operation technique, Sistrunk’s operation technique, complications, recurrence