Pediatria pre prax 2/2022

Manažment psoriázy u detského pacienta

MUDr. Simona Pucher, MUDr. Zuzana Velická, CSc., MUDr. Katarína Turčinová Lacková

Psoriáza patrí medzi chronické zápalové ochorenia s recidivujúcim priebehom. Častejšie sa ochorenie vyskytuje v dospelom veku, no prvé prejavy sa môžu vyskytnúť už v detskom veku. Na to, aby sa ochorenie u geneticky predisponovaného pacienta rozvinulo, je potrebný spúšťač. Medzi hlavné spúšťače psoriázy patria faktory ako napríklad trauma, infekcie a lieky. Základným patofyziologickým procesom je aktivácia imunitného systému s následným vznikom psoriatického ložiska. Pri psoriáze je typickým znakom viacnásobné urýchlenie proliferácie keratinocytov v porovnaní so zdravou kožou. Čo presne spôsobuje aktiváciu imunitného systému pri psoriáze, nie je detailne objasnené. V patogenéze sa uplatňujú najmä cytokíny a IL-23, ktoré aktivujú Th17 lymfocyty. Cytokíny T-buniek následne spôsobia chronický zápal kože, ktorý vedie k tvorbe psoriatického ložiska. Základnou primárnou efloresceniou pri psoriáze je papula alebo ostro ohraničené ložisko, pokryté typickými striebristými šupinami, ktoré sa pomerne ľahko odlučujú od povrchu. Klinický obraz a terapia detských pacientov je odlišná od dospelých, liečba v detskom veku má určité limity. Cieľom článku je zhrnúť aktuálne poznatky z literatúry o psoriáze v detskom veku s cieľom poukázať na odlišnosti v porovnaní s dospelým pacientom.

Kľúčové slová: psoriáza, imunitné mechanizmy, detský pacient, možnosti terapie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Psoriasis management in children

Psoriasis is a chronic, inflammatory disease with a recurrent process. The disease is more common in adulthood, but first manifestations may appear in the childhood. A trigger is needed for the genetically predisposed patient to develop the disease. Factors such as trauma, infections and drugs are among the main triggers that affect the development of psoriasis. The basic pathophysiological process is the activation of the immune system, with the subsequent formation of psoriatic lesion. A typical feature of psoriasis is the acceleration of keratinocyte proliferation compared to healthy skin. What exactly causes the activation of the immune system in psoriasis is not explained in detail. The cytokines and IL-23, which activate Th17 lymphocytes, are particularly involved in pathogenesis. T-cell cytokines subsequently cause chronic skin inflammation, which leads to the formation of a psoriatic lesion. The basic primary efflorescence in psoriasis is the papule or sharply demarcated deposit, which is covered with typical silvery scales that separate relatively easily from the surface. The clinical image and therapy of pediatric patients is different from adults, treatment in childhood has certain limits. The aim of the article is to summarize the current knowledge from the literature on childhood psoriasis, in order to point out certain differences in comparison with the adult patient.

Keywords: psoriasis, immune mechanisms, pediatric patient, treatment options