Pediatria pre prax 6/2012

Liečba bolestivých syndrómov u detí akupunktúrou

MUDr. Adriana Kollerová, PhD.

Deti trpia všetkými formami bolesti, od akútnej až po chronickú. Je na nás ako sa k otázke liečby bolesti postavíme. Kým analgetiká neriešia príčinu, ale iba zastierajú pocit bolesti, akupunktúra je zložitý systém vzťahov, ktorý umožňuje hodnotiť chorobu z hľadiska jej vývoja. Pretože ako nástroj ovplyvnenia energetických bodov sa používa ihla, použitie tejto liečebnej metódy u detí sa môže zdať problematické. Práve pre deti je vhodné použiť neinvazívne techniky na stimuláciu energetických dráh ako laser, magnety, mikroihly a masážne techniky tzv. Shoni-Shin. Špecifické indikácie u detí vyplývajú z ochorení typických pre detský vek.

Kľúčové slová: deti, akupunktúra, bolesť, ihla, neinvazívne techniky

stiahnuť celý článok v pdf

Acupuncture treatment of painfull syndromes in children

Children suffer all kinds of pain from acute to chronic pain. It is our choice how children pain is managed. As analgetics do not eliminate the cause of the pain but minimise painful sensation, acupuncture is complex system of relations allowing disease evaluation and management from its development point of view. As the needles are the tools influencing energetic points, utilisation of acupuncture in children is often inconceivable. That is why noninvasive techniques as laser stimulation or massage of energetic paths, e.g. Shoni-Shin are more suitable. Speciffic indications in children emerge from illnesses that are typical for that age.

Keywords: children, acupuncture, pain, needle, non-invasive techniques.