Pediatria pre prax 3/2015

Legislatívna úprava povinného pravidelného očkovania detí

RNDr. Mgr. Alžbeta Benedikovičová, PhD.

Očkovanie patrí k najúspešnejším a najefektívnejším metódam v prevencii vzniku a šírenia prenosných ochorení v populácii a slúži na ochranu jednotlivca a populácie pred infekciami, ktoré vedú k rozsiahlym epidémiám a úmrtiam. Príspevok pojednáva o legislatíve povinného očkovania u detí v Slovenskej republike. Venuje sa najmä právnym predpisom ustanovujúcim povinné očkovanie, realizáciu očkovania, priestupkom na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s nepodrobením sa povinnému očkovaniu.

Kľúčové slová: očkovanie, deti, prenosné ochorenie, prevencia, legislatíva, priestupok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Legislative adjustment of obligatory regular vaccination of children

Vaccination is one of the most successful and most effective methods of preventing the emergence and spread of communicable diseases in the population and serves to protect individuals and populations against infections that lead to widespread epidemics and deaths. The paper deals with legislation compulsory vaccination of children in the Slovak Republic. It mainly addresses to the legislation providing for compulsory vaccination, implementation of vaccination, misdemeanor in the field of public health in relation to non-compliance with mandatory vaccinations.

Keywords: vaccination, children, communicable disease, prevention, legislation, misdemeanor.