Pediatria pre prax 2/2022

Klinické prejavy hypertrofie lymfoepitelového tkaniva hltana u detí

MUDr. Zuzana Bacová, MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH

Cieľom práce bolo vyhodnotiť klinické prejavy vyplývajúce z hypertrofie lymfoepitelového tkaniva u detí v súbore 67 (26 dievčat a 41 chlapcov) detských pacientov Detskej ORL kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave. Priemerný vek pacientov bol 5,82 rokov, najmladší pacient mal 2 roky a najstarší 16 rokov. Klinický stav pacientov sme hodnotili s odstupom 6 mesiacov po vykonanej adenotómii, prípadne tonzilotómii alebo tonzilektómii. Na úvod sme použili dva štandardizované dotazníky, konkrétne Dotazník k ušnej anamnéze detského pacienta a Dotazník poruchy dýchania počas spánku. Rodičia alebo opatrovníci detských pacientov ich vyplnili pred operáciou. Dotazníky obsahovali otázky týkajúce sa prejavov lymfoepitelovej hypertrofie, ku ktorým patrí chrápanie, poruchy spánku, nepozornosť/hyperaktivita, prejavy ADHD a ušných infekcií. Po 6 mesiacoch sme na vyhodnotenie zmeny týchto klinických prejavov použili tzv. Záverečný dotazník, ktorý sme zostavili z predchádzajúcich dvoch spomínaných dotazníkov. Po chirurgickej liečbe došlo u väčšiny pacientov k výraznému zlepšeniu spomínaných klinických prejavov alebo k ich úplnému vymiznutiu.

Kľúčové slová: hypertrofia lymfoepitelového tkaniva, nosohltanová mandľa, podnebné mandle, adenotómia, tonzilektómia, tonzilotómia, klinické prejavy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Clinical symptoms of lymphoepithelial tissue hypertrophy in children

The aim of this study was to focus more on the clinical manifestations resulting from this pathological condition on the group of 67 (26 girls and 67 boys) pediatric patients of Pediatrics otorhinolaryngology clinic MF CU and NICD in Bratislava. The mean age of patients was 5.82 years, the youngest patient was 2 years and the oldest 16 years old. We evaluated these manifestations 6 months after the adenoidectomy or tonsillotomy or tonsillectomy. For the evaluation, we used two standardized questionnaires, specifically Ear history pediatrics questionnaire and Sleep-related breathing disorder questionnaire completed by parents of patients before and after surgery. The questionnaires included questions regarding symptoms of snoring, sleepiness, inattention/hyperactivity, symptoms of ADHD and ear infections. After 6 months we used Final questionnaire, which we have compiled from two previously mentioned questionnaires, for evaluating changes in these clinical manifestations. After surgery a significant improvement in mentioned clinical symptoms occurred in most patients, or they have completely disappeared.

Keywords: hypertrophy of lymphoepithelial tissue, nasopharyngeal tonsil, palatine tonsils, adenotomy, tonsillectomy, tonsillotomy, clinical symptoms